Corredores de seguros en Vilagarcía

Seguros para transportes: asegure a súa mercancía

Seguros empresas

A mercancía, durante o seu transporte, está suxeita a innumerables riscos. Este seguro está destinado a cubrir os posibles danos materiais que sufran as mesmas con ocasión do seu transporte, xa sexa terrestre, marítimo ou aéreo.

Poden contratar este seguro de transporte de mercancías todas aquelas persoas ou entidades que teñan un interese nas mercancías a transportar e no que o deterioro representaría un quebranto patrimonial para os mesmos.

As catro fórmulas de cobertura máis comúns son as seguintes:

  • Póliza dunha soa Viaxe ou Sinxela: úsanse para cubrir unha soa viaxe, operación ou ata varios determinados. Tamén poden amparar a duración dunha determinada operación.
  • Póliza Flotante por Avisos: teñen unha duración indefinida e serven para amparar todas as operacións dun determinado asegurado. Requiren comunicación de cada viaxe.
  • Póliza Flotante de Volume: son unha variante da póliza flotante, pero baséase na facturación e/ou volume movido, que preténdese asegurar sen necesidade de comunicar cada operación á compañía.
  • Pólizas de Abono ou Anual (a prima fixa): outorgan unha cobertura determinada por un mesmo medio de transporte. Son moi utilizadas para cubrir riscos de mercancías transportadas por camións.

Coberturas (*), podemos destacar dúas modalidades:

  • Modalidade (A): condicións xerais, roturas, carga e descarga, roubo e/ou derrame de líquidos, falta de entrega de vultos completos e molladuras.
  • Modalidade (B): oxidación, ademais dos riscos cubertos pola modalidade (A). Manchas, mala estiba ou estiba en lugar inadecuado.

(*) pode variar en función da aseguradora.

Solicitar máis infomación