Seguros todo risco construción cubre posibles danos e perdas materiais da obra

Seguros empresas

O obxecto deste seguro é cubrir todos os danos e/ou perdas materiais da obra cando sexa consecuencia dun accidente.

Os traballos de obra civil e instalacións (custo do material e da man de obra), debidos a: incendio, explosión, caída dun raio, roubo e expoliación, riscos de forza maior ou da natureza cuxa ocorrencia e intensidade non sexa previsible no lugar da obra e a época do ano, riscos inherentes á execución da obra (excluíndose sempre as partes viciadas da obra, erros de deseño, defectos nos materiais, man de obra defectuosa).

Opcionalmente pódense contratar as coberturas de:

Roubo de equipo

Normalmente a compañía solicitará unha descrición do mesmo e o valor asegurado que se debe dar é de valor de novo, ou o que é o mesmo, o que devandito equipo custaría compralo na actualidade. Con todo a indemnización faise a valor venal (valor de novo, depreciación por uso). Non hai que esquecer que sobre o valor venal resultante do que se roubou, aplicarase a franquicia, que adoita ser un 20% cun mínimo de 600 €, 800 € o cal debe ser considerado á hora de contratar esta garantía, porque ou ben nos rouban moito ou a indemnización será pequena. De aí a nosa recomendación de asegurar só aqueles equipos cun valor importante, por exemplo a partir de 1.000 €, 1.500 € e cun longo período de amortización.

O normal é que se esixa que os equipos queden gardados, fóra do horario laboral en lugar baixo chave e en ocasións, que para poder aseguralo exista vixiancia demostrable.

É moi importante saber, que con esta garantía só se aseguran os equipos do tomador da póliza (construtor ou promotor) xa que logo se se quere asegurar os equipos de subcontratistas, isto debe ser comunicado á compañía, pois senón, cando se produce o roubo e solicítanse as facturas, ao vir a nome de empresa non coñecida pola compañía a priori, a mesma rexeitará o sinistro. O mesmo ocorre cando se trata dun grupo de empresas, onde o equipo se atopa a nome de empresas distintas.

Roubo de maquinaria

Adoita ser imprescindible achegar documentación exacta da mesma e tamén deberá ser valorado a novo, aínda que a indemnización sexa a valor venal. É importante saber, que se están cubrindo os supostos de incendio, fenómenos da natureza e roubo, pero non os danos externos que sufra devandita maquinaria. É habitual que por exemplo os guindastres sexan alugados e que no contrato de aluguer, o propietario oblige á cobertura de devanditos danos. Para asegurar está eventualidade, haberá que suscribir un contrato complementario, denominado de avaría de maquinaria.

Roubo de material amoreado ou instalado en obra

Na maioría das pólizas existentes no sector, esta garantía atópase incluída de oficio na cobertura básica, con todo é importante asegurarse diso, para evitar sorpresas desagradables en caso de sinistro.

Responsabilidade civil

Algunhas compañías, permiten a contratación de esta garantía como complementaria da principal, aínda que limitando o seu alcance a un máximo do 25% do valor declarado da obra, o cal en moitos casos supón un capital moi pequeno. Son moi poucas, as que dentro de esta garantía inclúen a posibilidade de contratar a responsabilidade civil patronal (reclamacións de traballadores por un sinistro persoal), o cal ao noso entender é a garantía máis importante, dada a alta sinistralidade laboral existente.

Entendemos que contratar esta garantía, en lugar de facer unha póliza de responsabilidade civil a parte, só se xustifica naqueles casos en que o tomador non ten vocación de futuro no sector e a súa intención é só realizar esa obra, por exemplo un autopromotor.

Mantemento amplo

Baixo esta garantía pagaranse as consecuencias directas producidas por vicios ocultos ou defectos construtivos manifestados durante o ano seguinte á entrega da obra. Unha mala impermeabilización, un defecto na fontanería... que xere danos, o seguro indemnizará devanditos danos, non o custo de reparación.

Por exemplo, a tea asfáltica dun tellado está mal posta e coas primeira choivas prodúcense pingueiras que afectan ao teito, paredes e chan dunha habitación. O custo de montar a estada, levantar tézalas e cambiar a tea, será por conta do construtor ou instalador, o custo de reparar a habitación, unha vez corrixido o defecto, será por conta do seguro.

Funcionamiento da póliza todo risco construción

A póliza debe ser contratada antes do inicio material da obra e declárase un día determinado de finalización. Este aspecto é moi importante, pois se a obra non se da entregado como moi tarde o día declarado, calquera sinistro a partir do día seguinte non estará amparado.

Tamén convén destacar, o concepto de obra entregada. Non é o mesmo que exista o certificado final de obra, que en ocasións se obtén con anterioridade á finalización efectiva da obra co fin de ir acelerando distintas licenzas obrigatorias que a obra esté entregada. Mentres ante notario non se entregou a obra, a mesma é responsabilidade do construtor, de tal forma que se se queimase a mesma o día anterior á súa entrega, habería que volver a empezala. De aí, que é fundamental, estar atento á data de terminación do seguro, para solicitar tantas prórrogas como sexan necesarias, ata a entrega definitiva da obra. O tomador pode ser o construtor ou o promotor.

O normal é que o promotor llo esixa ao construtor, con todo é frecuente que as entidades financeiras llo esíxan ao promotor, en caso de crédito promotor. Por iso, e co fin de evitar ter dúas pólizas sobre a mesma obra, a nosa recomendación, é que figuren ambos os intervinientes como asegurados da obra, independentemente do acordo interno de repartición de custos. Desta forma, se a entidade bancaria solicita que se lle inclúa como beneficiario da mesma, poderase facer sen ningún sobrecusto.

Cabe destacar que o valor que hai que declarar como suma asegurada, é o orzamento de execución material da obra. A nosa recomendación é declarar o valor real esperado e non o do proxecto que por distintas razóns adoita estar por baixo do cálculo real. A razón é que este feito adoita ser coñecido polos peritos das compañías, polo que con frecuencia terá bastante fácil demostrar a existencia de infraseguro, aplicando unha regra proporcional á hora de establecer a indemnización en caso de sinistro.

Prima mínima e taxas do seguro todo risco construción

As primas neste tipo de seguro varían en función do tipo de edificación, xa sexa en altura, chalés adosados, individuais, edificios terciarios ou naves industriais. Aínda que existe unha gran competencia no mercado, actualmente as primas mínimas adoitan estar entre os 250-300 €.

As taxas no sector exprésanse en tanto por mil, movéndose actualmente o mercado entre o 0,8 e o 1 por mil, dependendo da tipoloxía de obra, a duración e as características específicas do proxecto. Ao resultante de devandito cálculo haberá que sumarlle o imposto, na actualidade un 6,3%.

Queremos insistir na importancia de declarar o valor real da obra, ao ser taxas tan baixas o aforro é moi pouco importante, con todo un 20% de rebaixa da indemnización nos casos dun sinistro importante, pode supornos fácilmente varios miles de euros de diminución.

A franquicia

A franquicia é a cantidade que en caso de sinistro sempre se abona ao tomador da póliza. Adóitanse establecer distintos tipos de franquicias en función da natureza do sinistro, sendo as máis habituais:


 • Franquicia xeral, aplicable a calquera sinistro, pode oscilar entre os 350 e os 800 €, dependendo moito do tipo de obra, e orzamento.
 • Franquicia por fenómenos da natureza: adoita ser fixa, ao redor de 1.500 €.
 • Franquicia por roubo, habitualmente será do 20% do sinistro cun mínimo de 600-800 €.
 • Franquicia no período de mantemento: tamén adoita ser fixa, duns 1.500 €.

Outras compañías optan por ter unha soa franquicia fixa para todos os supostos, de por exemplo 1.500 €.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP