Corredores de seguros en Vilagarcía

Seguros de saúde: cobertura a medida

Seguros para particulares

Dentro desta modalidade de seguros, intermediamos dous tipos:

Asistencia sanitaria

Nos que a aseguradora facilita unha lista de médicos ou "Cadro Médico" das distintas especialidades e os centros sanitarios aos que se pode acudir. Xeralmente pode pedir cita con calquera médico dos que aparecen no cadro e será atendido coa soa presentación dun cartón ou documento similar, que lle facilitou o asegurador. Para algunhas especialidades ou probas diagnósticas e métodos terapeúticos, precísase unha autorización previa do asegurador que pode conseguirse directamente nas oficinas do mesmo ou a través dun teléfono ou calquera outro medio que lle indiquen ao contratar a póliza. Nalgúns produtos, figura un médico de familia que é o que canaliza as consultas ás distintas especialidades.

Reembolso de gastos

Mediante o cal pódese acudir libremente a calquera médico e coa presentación da factura correspondente, o asegurador reembolsará a porcentaxe do custo (xeralmente un 80 ou 90% do mesmo) convido na póliza. Cóbrense tamén os gastos hospitalarios, ata a porcentaxe convida e nalgunhas entidades, o ámbito de cobertura esténdese a todo o mundo.

En xeral, establécense límites por importes de honorarios, probas diagnósticas, custo de quirófano, anestesista, etc. e un límite anual no total de gastos a reembolsar, que adoita desglosarse en dúas partes: gastos médicos e probas diagnósticas (30.000 € por exemplo) e gasto total anual (100.000 € por exemplo), de modo que cando o total de gastos reembolsados polo asegurador alcance devanditas cantidades, o resto será a cargo do asegurado.

En relación coa garantía bucodental, que presta servizos non cubertos pola Seguridade Social, pode contratarse como póliza independente, como seguro de saúde dental, aínda que o usual é contratalo como suplemento ao seguro de asistencia sanitaria ou seguro de reembolso.

Requisitos

Ao contratar unha póliza de saúde é necesario encher un cuestionario, que lle facilitará o asegurador, sobre o seu estado de saúde. Calquera falsedade ou inexactitude na declaración pode dar lugar a que non lle presten asistencia e á anulación da póliza.

O seguro pode contratarse individualmente ou para toda a familia.

Riscos excluídos

Os riscos que xeralmente non están cubertos son:

  • As enfermidades preexistentes.
  • As anomalías conxénitas e invalidez.
  • Os trasplantes de órganos.
  • Os produtos farmacéuticos.
Solicitar máis infomación