Corredores de seguros en Vilagarcía

Responsabilidade civil profesional para técnicos cualificados

Seguros de responsabilidade civil

A responsabilidade na que pode incorrer un profesional no ámbito da construción pode ser do tipo extracontractual, contractual ou legal (decenal ou trienal). A póliza de responsabilidade civil profesional garante as consecuencias pecuniarias de calquera responsabilidade na que incorra o profesional no exercicio da súa actividade.

A quen se dirixe este seguro?

Este seguro diríxese a aqueles técnicos cualificados que interveñen no proceso construtivo e que exercen a súa actividade de xeito independente, xa se trate de persoas físicas ou xurídicas.

Solicitar máis infomación