Seguro de responsabilidade civil para directivos de inmobiliarias ou constructoras

Seguros de responsabilidade civil

Ser directivo dunha empresa significa tomar decisións todos os días, co conseguinte risco que comporta. Con frecuencia as persoas que exercen funcións de dirección esquecen que cada día están poñendo en xogo a súa responsabilidade persoal, o seu patrimonio persoal e a súa reputación.

A construción é un sector de actividade que de por si entraña moitos riscos, razón pola que se está producindo unha renovación dos equipos directivos das súas empresas cara a profesionais altamente cualificados. Ser directivo implica tomar decisións todos os días que poden pór en xogo a responsabilidade persoal, e arriscar non só o propio patrimonio e reputación persoal, senón tamén o de cónxuxes e herdeiros ante posibles reclamacións de terceiros.

Actualmente existe unha maior vixilancia sobre a xestión que levan a cabo os administradores, conselleiros e directivos das empresas. Aí é onde cobra protagonismo o seguro de responsabilidade civil para directivos (coñecido como D&O, abreviatura de Directors and Officers Liability Insurance) como ferramenta eficaz de protección ante posibles reclamacións.

D&O Construción é a modalidade de seguro de responsabilidade civil de ROMERO MULTISEGUR, S. L. para conselleiros, administradores e directivos de empresa nomeados ou de facto, cuxa actividade sexa a promoción inmobiliaria ou a construción.

O termo ASEGURADO da póliza de ROMERO MULTISEGUR, S. L. inclúe ademais:

 • Calquera cónxuxe legal do devandito conselleiro, administrador ou directivo da compañía.
 • Calquera herdeiro, legatario ou sucesor do devandito conselleiro, administrador ou directivo da compañía.
 • Calquera representante legal do devandito conselleiro, administrador ou directivo da compañía no caso de que estes fosen legalmente incapacitados, quebrados ou declarados concursados ou insolventes de acordo co previsto na Lei 22/2003 concursal ou de acordo con calquera normativa análoga de calquera xurisdicción.
 • Calquera empregado da compañía que desenvolva efectivamente funcións de alta administración ou alta supervisión ou calquera empregado da compañía na que a súa responsabilidade sexa establecida por un xulgado ou tribunal en calidade de conselleiro, administrador ou directivo da compañía.
 • Únicamente en reclamacións por prácticas laborais, considerarase asegurado todo empregado da sociedade.
 • Calquera persoa física representante permanente dunha persoa xurídica administradora da compañía.
 • Calquera empregado codemandado xunto cun administrador ou directivo.
 • O secretario, vicesecretario ou os membros do comité de riscos.
 • Calquera avogado interno. Por avogado interno entenderase calquera avogado colexiado como exercinte que sexa ou chegue a ser empregado como avogado a tempo completo, como asalariado da compañía en virtude dun contrato de traballo, pero únicamente respecto de actos incorrectos feitos durante a vixencia da devandita relación laboral e que garden relación co desempeño polo avogado interno do seu cargo na compañía.

Acórdase especificamente que o asegurador non virá obrigado en ningún caso a pagar ningunha indemnización por calquera reclamación contra un avogado interno que, directa ou indirectamente, derive de, teña a súa causa en/ou garde relación, en todo ou parte, con:

 • Calquera neglixencia ou mala praxis profesional.
 • Calquera acto incorrecto se, con anterioridade á data de efecto deste suplemento, o avogado interno sabía ou podía razoablemente prever que o devandito acto incorrecto podía dar lugar a unha reclamación.

Esta cobertura actuará específicamente en exceso de calquera outras pólizas de seguro.

A compañía só no caso de reclamacións por prácticas de emprego.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP