Responsabilidade civil na construcción protexa o patrimonio

Seguros de responsabilidade civil

Durante o desenvolvemento de calquera actividade humana pódese causar dano a outra persoa. A súa reparación é o obxecto das regras da responsabilidade civil. Dentro das actividades que entrañan risco, a construción ocupa un lugar eminente no referente á responsabilidade, debido a que o proceso construtivo é unha operación complexa desde o punto de vista técnico e xurídico.

Dentro das diferentes formas de responsabilidades nas que poden incorrer os axentes interventores no proceso construtivo podemos distinguir entre a responsabilidade extracontractual e contractual. A norma fundamental dentro do noso sistema legal de responsabilidade extracontractual é o artigo 1902 do Código Civil que di: "El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado".

A empresa de construción, como factor de risco dentro da sociedade industrializada, precisa do seguro de responsabilidade civil como instrumento eficaz, para a protección do seu patrimonio.

Tipos de pólizas

As pólizas poderán ter dúas formas:

Pólizas por Obra:

Garántese a intervención do asegurado nunha obra determinada.

Pólizas Abertas:

Garántense todas as obras que realice a empresa durante unha anualidade. Esta póliza é renovable.

A póliza aberta ten a vantaxe da súa comodidade, xa que o asegurado non ten obrigación de declarar cada obra en que interveña, senón que, mediante a declaración do volume de facturación realizado durante unha anualidade considéranse incluídas todas as obras executadas correspondentes á actividade asegurada.

Ademais, unha vez chegado o termo do período do seguro, o asegurado non terá a obriga de comunicar ao asegurador que desexa renovar a póliza, senón que a póliza renovarase tácitamente de ano en ano, salvo indicación en contra por parte do asegurado ou asegurador e unicamente polos motivos reflectidos en devandita póliza.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP