PPA plans de aforro

Productos de investimento e aforro

Que son os PPA?

Os Plans de Previsión Asegurados son un instrumento de aforro de carácter privado cuxo obxectivo é complementar as prestacións da Seguridade Social. Trátase dun seguro de vida aforro cuxas prestacións recíbense no momento da xubilación, cunha rentabilidade asegurada e con idénticas vantaxes fiscais cos plans de pensións individuais.

Os PPA teñen un carácter de seguro, o que obriga ás entidades garantizar un tipo de interés mínimo ata o seu vencemento.

Os PPA terán coma cobertura principal a xubilación, pero poderán cubrir adicionalmente as continxencias de invalidez e falecemento.

Son produtos que non teñen liquidez ata a xubilación pero existen unha serie de supostos nos que se pode dispoñer anticipadamente do diñeiro. Concretamente:

Enfermidade grave

Enténdese como tal, calquera doencia ou lesión que incapacite temporalmente para a ocupación durante un período continuado de, mínimo, 3 meses.

Desemprego de larga duración

Considerado coma o que se produce durante un período continuado de un mínimo de 12 meses.


Existe a posibilidade de traspasar o capital acumulado dun PPA a outro PPA. Aínda que non se poderá pasar dun Plan de Pensións Individual a un PPA ou viceversa.

Con periodicidade, polo menos trimestral, o tomador do seguro deberá recibir información sobre o valor dos dereitos dos que é titular (provisión matemática), e do seu valor do mercado.

Gozan da mesma fiscalidade que os Plans de Pensións Individuais tanto no trato das primas achegadas coma no das prestacións recibidas.

A contía máxima de prima a pagar un Plan de Previsión Asegurado é de 8.000 €, para tomadores cuxa idade non exceda de 52 anos. Para tomadores de máis de 52 anos as primas máximas son as seguintes:

 • 9.250€53 anos
 • 10.500€54 anos
 • 11.750€55 anos
 • 13.000€56 anos
 • 14.250€57 anos
 • 15.500€58 anos
 • 16.750€59 anos
 • 18.000€60 anos
 • 19.250€61 anos
 • 20.500€62 anos
 • 21.750€63 anos
 • 23.000€64 anos
 • 24.250€65 anos ou máis

A quen vai dirixido un PPA?

A persoas que desexen contratar un produto que complemente a súa xubilación.

A clientes cun perfil de risco conservador, que buscan un produto que lles garanta un interese mínimo e que lles dea vantaxes fiscais en función dos ingresos que teñamos e das primas que acheguemos a un PPA, se poden conseguir importantes aforros fiscais.

Contacte connosco

O titular da páxina informa que os datos deste formulario serán tratados para ofrecerlle a información solicitada, sendo a base legal do tratamento o consentimento outorgado polo usuario. Non se cederán datos a terceiros. Pode exercer os dereitos como se explica na Política de Privacidade.

Precisa máis información?

En ROMERO MULTISEGUR, S. L., facilitámoslle unha asistencia profesional para solventar todas as súas necesidades do noso campo.

Dende a nosa correduría de seguros en Vilagarcía de Arousa, o noso principal propósito e facilitarlle inmediatez e eficacia en cada servizo que nos confíe. Apostamos pola formación constante dos nosos axentes de seguros para conseguir a total adaptabilidade a cada caso a usuario.

Bríndamoslle una total confidencialidade e transparencia. Contacte connosco para a xestión do seu negocio ou empresa.

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

 • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
 • Logo do BOE
 • Logo do Diario Oficial de Galicia
 • Logo da DGT
 • Logo de Aemet
 • Logo de Invertia
 • Logo de información sobre seguros
 • Logo de Consorcio compensación de seguros
 • Logo de BOP