Corredores de seguros en Vilagarcía

Pensións: retiro sen preocupacións económicas

Produtos de investimento e aforro

Aforrar hoxe é prerpararse para o futuro

Aforrar a longo prazo nun plan de pensións é unha forma de asegurarse un retiro cómodo e sen preocupacións económicas. Os Plans de Pensións comezan en España coa Lei 8/1987 do 8 de xuño.

Clasificación

Os plans de pensións encadraranse nunha das seguintes modalidades:

  • A. Sistema de emprego: son aqueles nos que o promotor é unha empresa e os partícipes son exclusivamente os traballadores desa empresa.
  • B. Sistema asociado: corresponde a plans cuxo promotor ou promotores sexa calquera asociación ou sindicato sendo os partícipes os seus asociados, membros ou afiliados.
  • C. Sistema individual: aqueles cuxo promotor son unha ou varias entidades de carácter financeiro e cuxos partícipes son calquera persoa física.

Análise de plans

Os Plans de Pensións poden ser de:

  • Renda fixa curto prazo.
  • Renda fixa longo prazo.
  • Renda fixa mixta.
  • Renda variable mixta.
  • Renda variable.

Chámenos e explicarémoslle como cumprir a súa xubilación para o futuro.

Solicitar máis infomación

Outros produtos de investimento e aforro