Corredores de seguros en Vilagarcía

Mascotas: protección ante posibles percances

Seguros de responsabilidade civil

O artigo 1905 do Código Civil establece que:

"El poseedor de un animal o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe..."

Mediante este seguro amparamos a Responsabilidade Civil Extracontractual que poida derivarse para vostede, de acordo cos artigos 1902 e seguintes do Código Civil, como consecuencia dos danos persoais e materiais causados involuntariamente a terceiros por feitos que deriven da propiedade dun can, gato ou cabalo de paseo.

ROMERO MULTISEGUR, S. L. ofrécelle un seguro para poder gozar da súa mascota con total tranquilidade. Póñase nas mellores mans.

Solicitar máis infomación