Información sobre seguros Leis que os regulan

1. Mediadores (axentes, corredores...)

Lei 26/2006 do 17 de Xullo, de Mediación de seguros e reaseguros privados. RESOLUCIÓN do 28 de Xullo de 2006 da D.G.S.F.P.

Colexios: estatutos Xerais dos Colexios de Mediadores de Seguros Titulados e do seu Consello Xeral.

Formación mediadiores: resolución do do 28 de Xullo de 2006, da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións ( D.G.S.F.P.).

2. Seguros en xeral

Real Decreto Lexislativo 339/1990 do 2 de Marzo; texto articulado da Lei sobre Tráfico. Circulación de Vehículos a Motor e Seguridade Vial.

Lei 50/1980 do 8 de Outubro de Contrato de Seguro.

R.D. 6/2004. Lei de ordenación e supervisión dos seguros privados.

R.D 2486/98 do 20 de Novembro. Regulamento de Ordenación e Supervisión dos Seguros Privados.

RD 8/2004 do 29 de Outubro. Lei sobre Responsabilidade Civil e Seguro na Circulación de Vehículos a Motor.

3. Pensións

R.D. 304/2004 Regulamento de Plans e Fondos de Pensións.

Real Decreto 1588/1999 - Instrumentación compromisos Pensións.

4. Embarcacións

R.D. 607/1999 do 16 de Abril Regulamento do seguro de Responsabilidade Civil de Subscrición Obrigatoria para Embarcacións de Recreo ou Deportivas.

5. Cazador

R.D. 63/1994 do 21 de Xaneiro. Regulamento do Seguro de Responsabilidade Civil de Cazador de Subscrición Obrigatoria.

6. Cans

Lei 50/1999 do 23 de Decembro. Réxime Xurídico da tenencia de animais potencialmente perigosos.

7. Consorcio

Estatuto Legal do Consorcio de Compensación de Seguros. Regulamento do Seguro de Riscos Extraordinarios. Lei 6/2009, do 3 de Xullo, pola que se modifica o Estatuto Legal do Consorcio de Compensación de Seguros.

8. Edificación

Lei 38/1999 de Ordenación da Edificación (L.O.E.).

FIVA: RESOLUCIÓN do 27 de Febreiro do 2001 da DGS, sobre subministro de información polas entidades aseguradoras dos datos relativos aos vehículos asegurados por elas ao Ministerio de Economía.

9. Motos náuticas

Real Decreto 259/2002 do 8 de Marzo, polo que se actualizan as medidas de seguridade na utilización das motos náuticas (B.O.E. 12.03.2002).

10. Transporte de mercancías

Lei 15/2009 do Transporte Terrestre de Mercancías.

11. Firma electrónica

Lei 59/2003 do 19 de Decembro, de firma electrónica.

Volver

Servizos e produtos da correduría de seguros

Outros seguros

  • Logo de Dirección General de Seguros e Fondos de Pensións
  • Logo do BOE
  • Logo do Diario Oficial de Galicia
  • Logo da DGT
  • Logo de Aemet
  • Logo de Invertia
  • Logo de  información sobre seguros
  • Logo de Consorcio compensación de seguros
  • Logo de BOP