Corredores de seguros en Vilagarcía

Festas e festexos: celebracións sen riscos

Seguros de responsabilidade civil

Por que é necesario un seguro de continxencias?

Na organización dun evento o promotor realiza un forte investimento. Este investimento está exposto a unha serie de factores de riscos que non son controlables polo empresario, destacamos os seguintes factores que poden impedir a celebración dun evento musical, deportivo, taurino...

Medioambientais

As condicións meteorolóxicas como a choiva, o vento, a saraiba... poden impedir a celebración do evento, provocando a suspensión, interrupción ou aprazamento do evento en cuestión.

Humanos

Unha indisposición, enfermidade ou accidente imprevisto e repentino do artista que participa no evento, pode provocar a suspensión, aprazamento ou interrupción do evento.

Sociais/estruturais

Os espectáculos e actividades deportivas celébranse en locais que non son propiedade do promotor/empresario pero que lles converte en responsables de todo o que poida ocorrer nas instalacións durante a celebración do evento, tanto danos personais que sufran os asistentes ao evento como danos ao local.

Todos os factores anteriormente expostos, que non son controlables polo empresario, provocan unhas PERDAS DIRECTAS E CUANTIOSAS ao seu patrimonio non soamente polo investimento inicial que teñen que realizar para a celebración/organización do evento, que perdería se devandito espectáculo se suspende, senón tamén todos os gastos que deberán ser desembolsados no caso de que o evento se cancele ou haxa un sinistro.

Tipos de seguros:

  • Cancelación de espectáculos: garante o pago dos custos fixos e/ou gastos non recuperables desembolsados polo asegurado na organización e realización do evento, en caso de suspensión ou aplazamento polas seguintes causas:
    • Mal tempo.
    • Incomparecencia dos artistas asegurados.
    • Outras causas: calquera feito alleo ao asegurado que provoque a suspensión, interrupción ou aplazamento do evento asegurado.
  • Responsabilidade Civil: R.C. imputable ao organizador derivados da organización do evento, traballos preparatorios e calquera outra actividade tendente ao desenvolvemento do evento e traballos de montaxe e desmontaxe dos equipos, maquinaria, escenario...
  • Outros seguros especiais: loterías, concursos de televisión, cinematografía, competicións deportivas, R.C./Accidentes para festexos taurinos...
Solicitar máis infomación