Corredores de seguros en Vilagarcía

Seguro para espectáculos

Seguros de responsabilidade civil

O seguro de espectáculos cobre a Responsabilidade Civil Extracontractual que poida derivarse para vostede polos danos persoais, materiais e prexuízos a consecuencia deles, involuntariamente ocasionados a terceiros por feitos que teñan relación directa:

  • Coa organización dun evento, espectáculo público ou actividade recreativa concreta e declarada (risco temporal).
  • Coa organización de eventos, espectáculos públicos ou actividades recreativas en xeral (risco anual).

Mediante a Cobertura Básica quedan amparadas, entre outras, as responsabilidades que de natureza civil-extracontractual puideran derivarse para o asegurado por diversos motivos (ata 11, para cubrir o risco de calquera tipo de evento, máis a R. C. Patronal como garantía opcional).

Solicitar máis infomación