Corredores de seguros en Vilagarcía

Caza e pesca: deportes con responsabilidades

Seguros de responsabilidade civil

Un seguro que responde ás necesidades reais dos cazadores e pescadores, ademais de cumprir coas esixencias legais para o exercicio destas actividades (R.D. 63/1994), para que lle permita gozar das mellores e máis completas coberturas actualmente existentes no mercado asegurador.

Mediante o mesmo, cóbrese o pago das indemnizacións por danos: corporais, materiais e prexuízos que puidesen recaer sobre o asegurado por feitos derivados da pesca e caza deportiva.

Coberturas que se inclúen:

  • Responsabilidade civil obrigatoria (90.101,21 €).
  • Responsabilidade civil en exceso do obrigatorio.
  • Perda da arma.
  • Accidentes persoais do cazador (con morte, invalidez e gastos médicos).
  • Asistencia a persoas (con traslado do accidentado e do vehículo).
  • Defensa xurídica (con reclamación de danos e defensa penal).
Solicitar máis infomación