Corredores de seguros en Vilagarcía

Armas de fogo: responsabilidade pola súa tenencia

Seguros de responsabilidade civil

O seguro garante a responsabilidade civil extracontractual do asegurado por actos ou omisións propios e/ou das persoas de quen deba responder como consecuencia da propiedade dun arma de fogo. Queda comprendida a Responsabilidade Civil do asegurado derivada de:

  • A tenencia e uso privado de armas de fogo, así como a súa munición, sempre e cando estea legalmente autorizado para iso.
  • A realización da práctica de tiro olímpico dentro dos recintos ou instalacións debidamente habilitados e autorizados para iso, a condición de que ditas prácticas se realicen como afeccionado no ámbito da vida privada e fóra da xornada laboral ou actividade profesional.
Solicitar máis infomación