Corredores de seguros en Vilagarcía

Afianzamento de capitais a conta: indemnización ante incumplimento de contrato

Seguros empresas

A percepción de cantidades anticipadas na edificación polos promotores ou xestores cubrirase mediante un seguro que indemnice o incumprimento do contrato en forma análoga ao disposto na Lei 57/1968 do 27 de Xullo, sobre a percepción de cantidades anticipadas.

Temos que saber:

  • A expresada normativa será de aplicación á promoción de toda clase de vivendas, ata as que se realicen en réximen de comunidade de propietarios ou sociedade cooperativa.
  • A garantía estenderase ás cantidades entregadas en efectivo ou mediante calquera efecto cambiario, cuxo pago domiciliarase na conta especial prevista na referida Lei.
  • As devolucións garantidas comprenderán as cantidades entregadas máis os intereses legais do diñeiro vixentes ata o momento en que se faga efectiva a devolución.
  • O seu incumprimento leva consigo grandes sancións.
  • Como se pode apreciar, aínda que a obrigación xa existía desde 1968, a LOE veu a reforzala. A intervención fundamental do seguro, o que implica é que a conta especial queda controlada pola compañía de forma que, non se poderán realizar operacións na mesma sen a aprobación previa da compañía.
Solicitar máis infomación